SPONA.sk Pravidlá online bazaru

Pravidlá online bazaru

Pre inzerciu v sekcii BAZÁR dostupného na stránke www.spona.sk/bazar (ďalej len Bazár) platia nasledujúce pravidlá:

Vložená inzercia musí ponúkať tovar, iba z oboru vybavenia obchodov. Administrácia Bazáru si vyhradzuje právo zmazať akýkoľvek inzerát, ktorý je podľa jej názoru v rozpore s určením Bazáru so zákonmi, slušnými mravmi, alebo je inak nevhodný. Zároveň si vyhradzujeme právo znemožniť prístup užívateľom, ktorí sa zachovajú vyššie uvedeným spôsobom, alebo priamo porušia pravidlá a prevádzkové podmienky a to napríklad zablokovaním registrácie alebo IP adresy.

Kúpnu zmluvu na tovar z Bazáru vždy uzatvára predávajúci, ktorý inzerát uverejnil s kupujúcim. SPONA, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za tovar ponúkaný ďalšími subjektmi a nimi uzatvorené kúpne zmluvy.

Administrácia Bazáru ani spoločnosť Spona, s.r.o. nenesú žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo alebo náhodne vznikli v dôsledku, alebo v súvislosti s využívaním služieb Bazáru. Nezodpovedá ani za škody, ktoré by užívateľom, alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Bazáru, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Spoločnosť Spona, s.r.o. je oprávnená bez súhlasu užívateľov, ako aj bez ich oznámenia služby Bazáru upravovať, alebo inovovať.


Za spoločnosť Spona, s.r.o. schválil Lukáš Trnovský, konateľ firmy