Home Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (Ďalej jen VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou Spona, s.r.o,organizačná zložka. (Ďalej len „predávajúci“) a jej obchodnými partnermi (ďalej jen „kupujúci“).

I. Základné ustanovenia

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ich neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci
Spona, s.r.o.,organizačná zložka IČO 46044256, so sídlom Liptovská 22 Bratislava 821 09, je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom  na Mestskom súde v Bratislave v oddiely Po, vložka 1939/B. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii „Kontakty“.

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať potreby pre vybavenie obchodov zo svojej ponuky špecifikované v jednotlivých objednávkach zákazníka svojim zákazníkom v Slovenskej republike za týchto podmienok, ktoré sa vždy považujú za neoddeliteľnú súčasť všetkých kúpnych zmlúv.

Kupujúci

Kupujúci je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky, alebo využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Kupujúci v objednávke uvádza vždy svoju firmu (meno), adresu a IČO , prípadne údaj o zápise v obchodnom registri alebo inej evidencii, vrátane spisovej značky. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.  Individuálna zmluva s kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, z obchodnej ponuky predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nieje  v konkrétnom prípade zvláštnou zmluvou dojednané inak.

Kúpna zmluva - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená od momentu doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.spona.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. 

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité len k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej  s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (poskytnutia  mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, zapracovávané  a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, hlavne zo zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas ku zhromažďovaniu a spracovaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

III. Otváracia doba

SPONA BRATISLAVA
Stará Vajnorská 17 831 09 Bratislava
Otvorené pondelok až piatok 08,00 až 17,00
sobota a nedeľa: zatvorené

Objednávky cez internetový obchod na adrese www.spona.sk 24h denne, 7 dní v týždni

SPONA NUPAKY
Komerční 308, 251 01 Nupaky
Otvorené pondelok až piatok od 8:00 do 18:00 

 

SPONA BRNO
Železná 14a (Kšírova), 619 00 Brno - Horní Heršpice
Otvorené pondelok až piatok od 8:00 do 17:00

 

 

IV. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v dobe objednania. Kupujúci má možnosť sa pred prevedením objednávky zoznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nieje na sklade, predávajúci kupujúcemu dopredu potvrdí telefonicky/e-mailom cenu a termín dodania. Túto cenu je predávajúci oprávnený zmeniť vzhľadom k aktuálnej situácii na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč voči zahraničným menám. Pokiaľ kupujúci s takouto zmenou nesúhlasí, objednávku nepotvrdí a táto nieje realizovaná.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

  Predávajúci doporučuje kupujúcemu robiť objednávky cez elektronický obchod alebo písomnou formou (e-mail) a uviesť nasledujúce údaje:

  • obchodné meno a sídlo kupujúceho
  • IČO , DIČ a IČ DPH ak je registrovaný ako platca DPH
  • kód a názov tovaru podľa cenníka
  • množstvo/počet balení
  • jednotkovú cenu
  • spôsob odberu a dopravy
  • dodaciu adresu
  • všetky ďalšie údaje, ktoré kupujúci považuje za dôležité

V. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Tovar musí byť vrátený kompletný, vrátane príslušenstva, a dokladov, v neporušenom obale. Kupujúcemu môže byť ponúknuté odstúpenie od kúpnej zmluvy aj po tejto lehote v závislosti na stave vráteného tovaru, skončenej záruke a aktuálnej cene vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia  podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

VI. Platobné podmienky

a) platbu vopred je možné realizovať až po obdržaní Zálohovej Faktúry a to v min.hodnote 80eur bez DPH bankovým prevodom na účet 2929852092/ 1100 Tatra banka, a.s.

b) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)

c) platba na faktúru (podnikateľ, firmy) – možné len po predchádzajúcom posúdení. Nutnou podmienkou sú mesačné odbery aspoň 1 000 € v každom z posledných troch kalendárnych mesiacov.

d) platba na faktúru (štátne inštitúcie, korporátne spoločnosti) - Odber na faktúru je možný na základe predloženia záväznej objednávky, ktorá má potrebné náležitosti.

Tovar ostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

Predávajúci kupujúcemu vystaví faktúru alebo pokladničný doklad (dodací list).

VII. Dodacie podmienky

Osobný odber: Tovar môže prevziať len kupujúci, osoba k tomu poverená kupujúcim, majiteľom firmy alebo štatutárnym orgánom spoločnosti. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

Zasielanie prepravnou službou – ČR a SR: Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou Remax , PPL, alebo TOPTRANS. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, prípadné poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nieje v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je potrebné poškodenie popísať v predávajúcom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu predaj@spona.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje spotrebiteľa práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

VIII. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.  Ako záručný  list slúži nákupný doklad.

IX . Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. januára 2010 a rušia všetky predchádzajúce  ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetky ostatné zjednania sa riadia  obchodným zákonníkom.

Za spoločnosť Spona, s.r.o. schválil Lukáš Trnovský, konateľ firmy