Home Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je platný od 1. 1. 2010 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok  je k dispozícii v sídle predávajúceho alebo ako dokument na www.spona.sk.

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je Spona, s.r.o,organizačná zložka. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nieje odobratý osobne, rozumie sa prevzatie tovaru ako okamžik jeho odovzdania prvému prepravcovi. Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, alebo dodací list ((predajka))  - ďalej len záručný list) zo zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo…).

II. Dĺžka záruky
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
* Výnimku môže tvoriť tovar predávaný zo zľavou  (tovar poškodený, použitý, nekompletný atd.). U vecí predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena zjednaná.

III. Záručné podmienky

 1. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nieje v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v preberacom protokole prepravcu.
   
 2. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: predaj@spona.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
   
 3. Miestom pre uplatnenie reklamácie je Spona, s.r.o., organizačná zložka prevádzka Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04.   SPONA, s.r.o.,organizačná zložka nieje povinná uhradiť náklady spojené s vrátením tovaru. Tie hradí zákazník.
   
 4. Kupujúci po dohode môže poškodený tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), doporučujeme priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočnú adresu, tel. číslo.). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i závady tovaru.
   
 5. Kupujúci doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, pokiaľ bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na nadobúdacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (pokiaľ výrobok sériové číslo má).
   
 6. Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými, pracovníkmi predávajúceho neschválenými súčasťami.
   
 7. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo poškodeného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti.
   
 8. Záruka sa nevzťahuje na tovar s porušenými ochrannými pečaťami, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami atd. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar užívať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.
   
 9. Tovar odovzdaný na reklamáciu bude testovaný len na závadu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom závady). Pre uvedenie závady doporučujeme písomnú formu.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nieje oprava možná a rozsah vady nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nieje neskôr túto vadu reklamovať.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne užívaná ako vec bez vady, predávajúci je oprávnený poškodený tovar vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými  úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis a to maximálne do výšky ceny vráteného tovaru.

 1. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak by bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej dobe vybavená výmenou tovaru za nové, začne záručná doba bežať znovu od dátumu vybavenia reklamácie. Pokiaľ bola reklamácia vybavená výmenou je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.
   
 2. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho. Pokiaľ sa z technických dôvodov stane, že SMS alebo e-mail neobdrží kupujúci  v zákonnej 30 dňovej lehote, má kupujúci možnosť sa automaticky dostaviť na reklamačné oddelenie, kde mu bude vybavená reklamácia vydaná proti predloženému originálu príjemky reklamácie.
   
 3. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť úprava prevedená, a ak bola prevedená neskôr, do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej prevedení (tj. spravidla do 60 dní odo dňa podania reklamácie) je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie.

Za spoločnosť SPONA, s.r.o. schválil Lukáš Trnovský, konateľ firmy