Home Informácie o spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

Spoločnosť SPONA, s.r.o., organizačná zložka  IČO: 46044256 so sídlom Liptovská 22, 821 09 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava 1, Oddiel: Po, Vložka číslo: 1939, B, ako správca osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov touto spoločnosťou, vrátane rozsahu práv subjektu údajov súvisiacich so spracovaním ich osobných údajov spoločnosti SPONA, s.r.o., organizačná zložka.

SPONA, s.r.o., organizačná zložka spracováva osobné údaje v súlade s právom Európskej únie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES zo dňa 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, taktiež v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná hlavne s Dohodou o ochrane osôb so zreteľom na automatizované spracovanie osobných dát č.108, vyhlásených pod č.115/2001 Zb.m.s., ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorým je zákon č.101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“).

Účel a rozsah spracovania osobných údajov:

SPONA, s.r.o., organizačná zložka spracováva presné osobné údaje, ktoré získala v súlade so ZOOÚ, pričom tieto osobné údaje SPONA, s.r.o., organizačná zložka zhromažďuje a spracováva len za stanoveným účelom v nižšie uvedenom rozsahu, po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne desať rokov po jeho skončení, alebo po dobu jedného roka, pokiaľ k uzavretiu zmluvy nedôjde.

Základný účel spracovania osobných údajov spoločnosti SPONA,s.r.o.,organizačná zložka:

 • plnenie zmluvy o poskytovaní služieb;
 • zabezpečenie prevádzkových činností;
 • účtovné a daňové účely;
 • identifikácie zneužívania sietí alebo služieb (t.j. opakované oneskorenie so zaplatením ceny, alebo uskutočnenie obťažujúceho hovoru)
 • vymáhanie pohľadávok;
 • plnenie právnej povinnosti;
 • priamy marketing (informačná a produktová kampaň);
 • vedenie zákazníckej evidencie.

Rozsah spracovania osobných údajov spoločnosti SPONA, s.r.o., organizačná zložka:

SPONA, s.r.o., organizačná zložka, spracováva osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

 • identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko;
 • adresa: adresa trvalého resp. prechodného bydliska, doručovacia, alebo iná kontaktná adresa, telefón, emailová adresa;
 • osobné údaje: číslo bankového účtu, údaje o platobnej morálke zákazníka, číslo zákazníckeho účtu, lokalizačné údaje a ďalšie osobné údaje vyplývajúce z konkrétnej zmluvy resp. zákona

Zdroje osobných údajov:

SPONA, s.r.o., organizačná zložka, získava osobné údaje výhradne od subjektov údajov v rámci jednania o uzavretie zmluvy, príp. od tretích osôb.

SPONA, s.r.o., organizačná zložka, vždy informuje subjekty údajov o tom, kde je potrebné poskytnúť osobné údaje  pre konkrétne služby a kedy je naopak dobrovoľné. Poskytnutie osobných údajov v takýchto prípadoch uľahčuje vzájomnú komunikáciu medzi subjektom údajov a SPONA, s.r.o., organizačná zložka a taktiež výrazne efektívnejšie poskytovanie služieb.

SPONA, s.r.o., organizačná zložka, ďalej získava osobné údaje z verejných evidencií, od orgánov štátnej správy, alebo na základe zvláštnych právnych predpisov.

SPONA, s.r.o., organizačná zložka za účelom zvyšovania kvality služieb, objektivity, dokázateľnosti a bezpečnosti monitoruje a zaznamenáva komunikáciu so subjektmi (predovšetkým telefonické hovory na zákazníckej linke a e-mailovú komunikáciu). Subjekt údajov je o tejto skutočnosti vopred informovaný a je oprávnený tento postup odmietnuť.

Spracovatelia a príjemcovia:

Osobné údaje môžu byť poskytnuté pre vyššie uvedené účely okrem spoločnosti SPONA, s.r.o., organizačná zložka a ich zamestnancov spracovávané taktiež Spracovateľom spoločnosti SPONA, s.r.o., organizačná zložka a to na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzavretých v súlade so ZOOÚ.

SPONA, s.r.o., organizačná zložka spracováva osobné údaje manuálne aj automaticky. Ochrana osobných údajov je spoločnosťou SPONA, s.r.o., organizačná zložka technicky a organizačne zabezpečená v súlade so ZOOÚ. Rovnaké podmienky zabezpečenia vyžaduje SPONA, s.r.o., organizačná zložka aj od Spracovateľov osobných údajov.

SPONA, s.r.o., organizačná zložka informuje, že osobné údaje môžu byť na základe zákonnej žiadosti poskytnuté tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou vyžadovať odovzdanie predmetných osobných údajov.

Práva subjektov údajov:

Subjekt údajov je oprávnený požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov za účelom spracovania osobných údajov, rozsahu, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania o zdrojoch osobných údajov, ďalej o automatizovanom spracovaní, o spracovateľoch, o príjemcoch, prípadne kategóriách príjemcov osobných údajov.

SPONA, s.r.o., organizačná zložka poskytne požadované informácie bez zbytočného odkladu za primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie takejto informácie.

V prípade, že subjekt údajov zistí alebo sa domnieva, že SPONA, s.r.o., organizačná zložka, alebo zmluvný Spracovateľ spoločnosti SPONA, s.r.o., organizačná zložka prevádza spracovanie osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov, alebo v rozpore so zákonom, je subjekt údajov oprávnený:

 • požiadať firmu SPONA, s.r.o., organizačná zložka, alebo jej zmluvného Spracovateľa o vysvetlenie;
 • požadovať, aby SPONA, s.r.o., organizačná zložka, alebo jej zmluvný Spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav, v prípade ak je subjekt údajov oprávnený požadovať blokáciu, prevedenie opravy, doplnenie, alebo likvidáciu osobných údajov

Svoje požiadavky ohľadom GDPR adresujte na e-mailovú adresu gdpr-info(a)spona.sk.

SPONA, s.r.o., organizačná zložka vždy bez zbytočného odkladu informuje subjekt údajov o vyriešenie jeho žiadosti. Subjekt údajov má právo kedykoľvek sa obrátiť so svojim podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Nariadenie GDPR

SPONA, s.r.o., organizačná zložka si týmto dovoľuje informovať, že dňa 25. mája 2018 nadobudla účinnosť Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len „GDPR“, ktorý bude priamo účinne aj v rámci právneho radu Slovenskej republiky. V náväznosti na túto skutočnosť bude táto informácia o spracovaní osobných údajov aktualizovaná tak, aby ku dňu 25. mája 2018 úplne reflektovala novou právnou úpravou ochrany osobných údajov fyzických osôb upravenou v GDPR.

Vymedzenie použitých pojmov:

 • osobný údaj – osobný údaj je akákoľvek informácia týkajúca sa určeného miesta, alebo určitého subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený, alebo určiteľný, v prípade ak sa dá subjekt údajov priamo, alebo nepriamo identifikovať;
 • subjekt údajov – je fyzická osoba, k nej sa osobné údaje vzťahujú;
 • správcom – je každý subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, prevádza spracovanie a odpovedá za ne;
 • spracovateľom – je každý subjekt, ktorý na základe zvláštneho zákona, alebo poverení správcom spracováva osobné údaje podľa tohto zákona;
 • príjemcom – je každý subjekt, ktorému sú osobné údaje sprístupnené;
 • zákazníkom – je právnická, alebo fyzická osoba s ktorou má SPONA, s.r.o., organizačná zložka uzavretý zmluvný vzťah;
 • lokalizačnými údajmi – sa rozumejú akékoľvek údaje spracovávané v sieťach, alebo službou, ktoré určujú zemepisnú polohu telekomunikačného koncového zariadenia užívateľa služby. Popravde sa tak jedná o identifikáciu koncového bodu siete, ku ktorej je zákazník pripojený;
 • spracovaním osobných údajov – je akákoľvek operácia, alebo sústava operácií, ktoré správca, alebo spracovateľ systematicky prevádza s osobnými údajmi a to automatizovane, alebo inými prostriedkami. Spracovaním osobných údajov sa rozumie v prvom rade zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava, alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie, alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia;
 • verejnou evidenciou – je pre účely tohto dokumentu verejný register podľa zákona č.304/2013 Zb., o verejných registroch právnických a fyzických osôb v znení neskorších predpisov, tzn. spolkový register, nadačný register, register ústavy, register spoločenstva vlastníkov jednotiek, obchodný register a register obecne prospešných spoločností a ďalšie registri v zmysle č.111/2009 Zb., o základných registroch v znení neskorších predpisov.